آتشسوزی
متهم
آتش سوزی
فروشنده
هواپیما
اسیدپاشی
سردخانه
اعدام
مصدوم
لوگوی ویترین