اتوبوس سربازان
قتل با اسلحه
متهم
کشف جسد
اتوبوس
آگرفتگی
جیب بر
حادثه
تصادف
قتل
لوگوی ویترین