خفاش شب
نیسان
کیف قاپی
زلزله
هک
قتل
اسیدپاشی
پتروشیمیی
لوگوی ویترین