مصدوم
مترو
حادثه
مترو
قتل
آتش سوزی
قتل با اسلحه
آتش سوزی
تصادف
قتل
لوگوی ویترین