تمساح
باند سرقت
آمریکا
حادثه
قتل
آتش
حریق
سارق
جسد
قتل
لوگوی ویترین