حادثه
اسیدپاشی
بوستان
دستگیری
متهم
قتل
حادثه
تصادف
زلزله
لوگوی ویترین